תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

תיקון 84 לחוק התכנון והבניה שנכנס לתוקף, ביום 01/05/2009, הביא לשינוי מהותי בכל הנוגע להליכי הבירור וההשגה על שומת היטל השבחה.

 

בעת קבלת שומת היטל השבחה עומדות בפני בעל מקרקעין/חוכר לדורות האפשרויות הבאות:

> תשלום היטל השבחה כפי שנקבע ע"י הועדה.

 

> ככל שהינך חולק על עצם החיוב בחיוב בהיטל השבחה ולא על סכום ההשבחה, הינך רשאי לפנות לועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה בתוך 45 ימים מיום שהומצאה לך שומת ההשבחה.

 

> ככל שהינך חולק על גובה היטל השבחה, הינך רשאי לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בתוך 45 ימים מיום שהומצאה לך שומת ההשבחה ולבקש מינוי לשמאי מכריע.

בתוך תקופה של 15 ימים מיום קבלת בקשתך למינוי שמאי מכריע, יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין יודיעך על זהות השמאי המכריע.

 

בעת מינוי שמאי מכריע יש להעביר לידיו בתוך 21 ימים מסמך המעיד על בעלותך בנכס (נסח טאבו, אישור זכויות וכדומה), שומת השבחה שהתקבלה על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה וכן שומה שנערכה מטעמך.

מידע מפורט ועיון בדברי החקיקה הרלוונטים קיים באתר מועצת שמאי המקרקעין בכתובת:

http://index.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/Pages/default.aspx