עדכוניים מקצועיים - דמי הסכמה בנחלה

 

דמי הסכמה בנחלה (החלטה מס' 534):

 

בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 534  בדבר שיעור חלקה של רשות מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, נקבע כי חוכר המעביר זכות חכירה חייב בתשלום דמי הסכמה בשיעור של שליש (1/3) מעליית ערך הקרקע.

 

שיעור תשלום דמי הסכמה בעת העברת זכויות בנחלה מהווה סכום נכבד מהתמורה המתקבלת במכירת נחלה, על כן מומלץ טרם מכירת הנחלה לקבל אומדן לגובה דמי הסכמה הצפויים לתשלום למינהל.

 

תחשיב דמי ההסכמה בנחלה נקבע על ידי מספר נתונים, ביניהם: מחיר המכירה של הנחלה, שווי המחוברים (מבני מגורים, פיתוח חצר ומבני משק), סכום התמורה בהעברה הקודמת והמחיר היסודי המזערי.

 

לצורך ביצוע תחשיב דמי הסכמה, בעת העברת זכויות בנחלה, שמאי מקרקעין מטעם רשות מקרקעי ישראל יאמוד את מרכיבי השווי הבאים:

 

א.   שווי הנחלה למועד עסקת המכר והאם התמורה שנקבעה בחוזה סבירה.

      יודגש כי תחשיב דמי הסכמה ייערך בהתאם לשווי הנחלה ע"פ הערכת השמאי וככל שהערכת השווי שתיקבע תהיה              גבוהה מסכום התמורה בעסקה - דמי הסכמה לתשלום יהיו גבוהים יותר.

 

ב.   שווי המחוברים בנחלה נכון למועד עסקת המכר.

      המחוברים שיובאו בחשבון הם: מבני מגורים, פיתוח חצר (גינון גדרות ושבילים), מבני משק (לרבות חממות ולולים                  המשותפים למספר נחלות ושאינם חלק מהרכוש המשותף של האגודה).

      שווי המחוברים נדרש לצורך ניכוי משווי הנחלה במצב בו שווי המחוברים גבוה מסכום התמורה הקודמת.

 

בעל נחלה שקיבל שומה מטעם רשות מקרקעי ישראל רשאי להגיש שומת השגה מטעמו, בתוך 60 ימים מן היום ששומת הרשות הומצאה לידו.

 

משרדנו מעניק שירותי שמאות בתחום החל מבחינת שומת הרשות וערכי השווי שנקבעו בה ועד להגשת שומת השגה מפורטת ומקיפה וכן ייצוג בעל הנחלה בדיונים בפני השמאי המחוזי וועדת ההשגות.

 

דוגמאות לתחשיב דמי הסכמה בנחלה:

 

דוגמה א'

נחלה במושב בדרום השרון נמכרה, בתאריך 01/01/2016, תמורת סכום של 5,000,000 ₪.

הנחלה נרכשה ע"י המוכר בתאריך 01/01/2009 תמורת סכום של 3,000,000 ₪.

שמאי רשות מקרקעי ישראל קבע כי שווי הנחלה נכון למועד עסקת המכר 5,000,000 ₪ (בהתאם להסכם המכר) ושווי המחוברים 1,000,000 ₪.

 

שווי הנחלה למועד עסקת המכר                                     5,000,000          ₪

 

התמורה בהעברה קודמת משוערך למועד העסקה           3,343,623          ₪

 

הפרש שווי                                                                    1,656,377          ₪

 

דמי הסכמה -

1/3 מהפרש השווי                                                          552,125            ₪

 

2% מהמחיר היסודי המזערי (614,600 ₪)                         12,292            ₪

 

סה"כ                                                                            564,417            ₪

 

בתוספת מע"מ                                                               660,367           ₪

 

דוגמה ב'

בהתאם לנתונים בדוגמה א' כעת נניח כי שמאי הרשות קבע כי שווי הנחלה 6,000,000 ₪, כך שסכום עסקת המכר נמוך ואינו משקף את השוק של הנחלה.

 

שווי הנחלה למועד עסקת המכר                                      6,000,000          ₪

 

התמורה בהעברה קודמת משוערך למועד העסקה           3,343,623          ₪

 

הפרש שווי                                                                    2,656,377          ₪

 

דמי הסכמה -

1/3 מהפרש השווי                                                          885,459             ₪

 

2% מהמחיר היסודי המזערי (614,600 ₪)                         12,292             ₪

 

סה"כ                                                                            897,751             ₪

 

בתוספת מע"מ                                                              1,050,368          ₪