היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום חובה שנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשר אישרה תכנית והביאה בכך לעלייה בשוויו.

 

חישוב היטל השבחה:

תשלום היטל השבחה נדרש בעת עליית ערך המקרקעין בעקבות מתן אחד מהאישורים הבאים:

- אישור תכנית בנין עיר.

- אישור הקלה.

- אישור שימוש חורג.

 

החייב בתשלום הינו האדם שהיה בעל המקרקעין/חוכר לדורות במקרקעין המושבחים.

 

גובה ההיטל מהווה מחצית (50%) מההשבחה כאשר מוער התשלום הינו מועד "מימוש הזכויות" אם במכר או במימוש הזכויות בפועל.

 

מטרת ההיטל כיסוי הוצאות הוועדה המקומית שעוסקת בתכנון ופיתוח, ברכישת מקרקעין לצורכי ציבור ובתשלום פיצויים בגין ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.