עדכוניים מקצועיים - זכויות בנייה למגורים בנחלה

 

 

 

זכויות בנייה למגורים בנחלה (החלטה מס' 1252, מיום 30/01/2012):

 

 

 

החלטה זו מתייחסת לזכויות הבניה למגורים המותרות לבעל נחלה, בין אם בחרה אגודת הישוב להחכיר לבעלי הנחלות בישוב את חלקה א' שבנחלות בחוזה חכירה לדורות ע"פ החלטת מועצה מס' 823 ובין אם טרם החליטה אגודת הישוב על כך וחבריה הינם ברי רשות הנכללים בחוזה המשבצת המתחדש עם האגודה.

החלטה זו אינה חלה על בעלי נחלות אשר בחרו להצטרף להסדר עיגון זכיותיהם בחלקת המגורים של הנחלה ע"פ החלטת מועצה 979.

 

"נחלה":

מקרקעי ישראל שהינם קרקע חקלאית, בגודל שנקבע ע"י שר החקלאות בהתייעצות עם הרשות לתכנון במשרד החקלאות, המיועדת למתיישב לצורך מגוריו ולצורך פרנסתו מהמשק החקלאי שפותח או יפותח בו.

 

"חלקה א":

חלק הנחלה שהינו שטח רצוף של קרקע, המיועד בתכנית תקפה למגורים, למבנה משק של החוכר ולעיבוד חקלאי. חלקה זו תוחכר לבעל הנחלה בחוזה חכירה לדורות.

"שטח צהוב" שטח מתוך חלקה א' של הנחלה המיועדת למגורים ולמבני משק בתכנית תקפה וכן שטח שצורף לנחלה לצורך בניית בית מגורים.

 

"חלקה ב":

חלק מתוך השטח המוחכר לאגודה כמשבצת הישוב, הנוסף על חלקה א', ומהווה את יתרת שטח הנחלה או חלק ממנה.

       

 

בניה למגורים אך ורק בשטח הצהוב כפי שנקבע בתכנית תקפה החלה על הנחלה.

לא תותר בניה למגורים בחלקות ב' של הנחלה.

 

בעל נחלה רשאי להקים בה יחידת דיור לצרכיו.

בעל נחלה רשאי להקים יחידה שניה מיועדת למגורי דור המשך.

הקמת יחידת דיור שלישית תותר מקום שהוכח לדעת המינהל כי בנחלה מתגוררים בו שלושה דורות של משפחת בעל הנחלה, לרבות בעל הנחלה ודור המשך, ובתנאי שהדור המבוגר היה בעל הנחלה או עודנו בעל הזכויות המקורי של הנחלה והדור הצעיר מהווה משפחה.

 

המינהל לא יגבה תשלום עבור בניה של עד 160 מ"ר ברוטו ביחידת המגורים של בעל הנחלה, עבור בניה של עד 160 מ"ר ברוטו ביחידת המגורים השניה המיועדת לבן ממשיך ועבור בניה של עד 55 מ"ר מבונה ביחידת המגורים השלישית המיועדת לדור השלישי.

 

עבור בניה מעל 160 מ"ר ברוטו ביחידה הראשונה וביחידה השניה, ובגין בניה שמעל 55 מ"ר ברוטו

ביחידה השלישית בנחלה ועד למלוא זכויות הבניה המותרות ע"פ התכנית התקפה שחלה על הנחלה

במועד בו הוקצו למתיישב הראשון זכויות בנחלה – יגבה המינהל דמי חכירה מהוונים בשיעור של

91% מערך הקרקע של זכויות הבניה המבוקשות.

 

עבור תוספת ליחידות לעיל, המותרות ע"פ תכנית תקפה שאושרה לאחר המועד בו הוקצו למתיישב

הראשון הזכויות בנחלה, ובכפוף לתשלום היטל השבחה בפועל, יגבה המינהל דמי היתר בשיעור של

46% מערך הקרקע של זכויות הבניה המבוקשות ובלבד שנרכשו קודם לכן מלוא הזכויות ע"פ

התכנית שחלה על המקרקעין בעת הקצאת הנחלה.

 

בעל נחלה שקיבל שומה מטעם רשות מקרקעי ישראל בגין תוספת בנייה למגורים בתחום הנחלה רשאי להגיש שומת השגה מטעמו, בתוך 60 ימים מן היום ששומת הרשות הומצאה לידו.

משרדנו מעניק שירותי שמאות בתחום החל מבחינת שומת הרשות וערכי השווי שנקבעו בה ועד להגשת שומת השגה מפורטת ומקיפה וכן ייצוג בעל הנחלה בדיונים בפני השמאי המחוזי וועדת ההשגות.