מאמרים

רשות מקרקעי ישראל בהחלטת מועצה מספר 1553 (בעבר 1523) מאפשרת לבעלי נחלות חקלאיות לפצל מגרש מחלקת המגורים של הנחלה ולחתום לגביו על חוזה חכירה.

 

עד לא מכבר בעלי הנחלות נדרשו למנות בן ממשיך אחד, שיקבל את מלוא הזכויות בנחלה וזאת בהתאם להחלטות רשות מקרקעי ישראל. משפחות להן מספר ילדים נתקלו בקשיים בהורשת הנחלה, מה שיצר מחלוקות משפחתיות בין אם בחיי ההורים ובין אם לאחר פטירתם.

 

 

בהתאם להחלטת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") יותר לבעל זכויות בנחלה לבצע שימוש בתחום חלקת המגורים של הנחלה למטרות לא חקלאיות, לרבות מבני קיט כפרי (צימרים), על פי תכנית תקפה בהתאם לחוק התכנון הבניה.

השטח המבונה שיותר לתעסוקה לא חקלאית לא יעלה על 500 מ"ר.

השימוש לתעסוקה לא חקלאית (פל"ח) יכול להיות להיעשות במבנה קיים המצוי בתחום הנחלה על ידי הסבת השימוש בו או על ידי הקמת מבנה חדש לשימוש הפל"ח.

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעלים של מקרקעין או מחוכר לדורות בעקבות שינוי תכנוני שאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, והביא בכך לעלייה בשווי המקרקעין. השינוי התכנוני מבוצע על ידי מתן אחד מהאישורים הבאים: אישור תוכנית בניין עיר, אישור הקלה או אישור שימוש חורג.

 

גובה ההיטל מהווה מחצית (50%) מההשבחה, ומועד התשלום הוא מועד "מימוש הזכויות" אם במכר או במימוש הזכויות בפועל. 

 

  דמי הסכמה בנחלה (החלטה מס' 534)​

בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 534  בדבר שיעור חלקה של רשות מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, נקבע כי חוכר המעביר זכות חכירה חייב בתשלום דמי הסכמה בשיעור של שליש (1/3) מעליית ערך הקרקע.​

שיעור תשלום דמי הסכמה בעת העברת זכויות בנחלה מהווה סכום נכבד מהתמורה המתקבלת במכירת נחלה, על כן מומלץ טרם מכירת הנחלה לקבל אומדן לגובה דמי הסכמה הצפויים לתשלום למינהל.

 דמי שימוש למינהל

מנהל מקרקעי ישראל גובה דמי שימוש בגין שימוש בקרקע ללא הסדר חוזי עימו (שימוש שלא כדין). כך לדוגמא, בעל נחלה העושה שימוש בתחום הנחלה לחנות מסחרית בשטח בנוי 100 מ"ר ללא הסדר חוזי מול המינהל - יידרש לשלם דמי שימוש עבור מרכיב הקרקע של חנות בשטח 100 מ"ר לכל שנה בה בוצע השימוש.

דמי השימוש הינם שנתיים ובשיעור של 5%-6% מערך הקרקע.

  זכויות בנייה למגורים בנחלה (החלטה מס'     1252, מיום 30/01/2012)​

החלטה זו מתייחסת לזכויות הבניה למגורים המותרות לבעל נחלה, בין אם בחרה אגודת הישוב להחכיר לבעלי הנחלות בישוב את חלקה א' שבנחלות בחוזה חכירה לדורות ע"פ החלטת מועצה מס' 823 ובין אם טרם החליטה אגודת הישוב על כך וחבריה הינם ברי רשות הנכללים בחוזה המשבצת המתחדש עם האגודה.

החלטה זו אינה חלה על בעלי נחלות אשר בחרו להצטרף להסדר עיגון זכיותיהם בחלקת המגורים של הנחלה ע"פ החלטת מועצה 979.