מיסוי מקרקעין - מס שבח

 

 מס שבח מחושב בגין הרווח שנוצר למוכר בעת ביצוע עסקה במקרקעין.

 

המס בוחן את השבח שנוצר למוכר לפי התמורה אותה הוא מקבל אל מול המחיר ששילם בעת רכישת הנכס. קביעת מס השבח הינה מורכבת מאחר ונקבעת לפי שיעורי מס משתנים המושפעים ממועד הרכישה, ניכויים שיש להביא בחשבון ופטורים בהתאם לחוק.

 

לפי סעיף 73 (א) לחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי המוכר זכות במקרקעין ימסור לרשויות המס, תוך 40 ימים, מיום המכירה הצהרה הכוללת:

 

- פרטי הזכות והעסקה.

-  התמורה שהתקבלה בעד מכירת הזכות.

- התמורה ששולמה בעת רכישת הזכות.

- הניכויים והתוספות לעניין חישוב השבח.

- סכום המס המגיע ודרך חישובו.

- זכאות לפטור או הנחה במס.

 

ככלל, הצהרה ("שומה עצמית") מוגשת לרשויות המס ע"י עורך דין המבצע את עסקה המכר.

 

מומלץ כי הצהרה המוגשת לרשויות המס תהיה בצירוף חוות דעת שמאית בה ינקוב השמאי בערכי השווי המבוקשים בהתאם לנדרש, כגון: שווי הנכס, שווי עלות הבנייה, שווי הנכס ללא זכויות בנייה נוספות וכיו"ב.

 

לאחר הגשת שומה עצמית, שלטונות המס בוחנים את השומה ותקינותה. בהנחה שבשומה עצמית שהוגשה אין דבר מה חריג (עסקה במחיר נמוך ביחס לשוק, פטורים וניכויים חריגים, עסקה בין בני משפחה ועוד) תאושר השומה ויישלח שובר לתשלום מס שבח.

 

בהנחה כי השומה העצמית איננה אושרה, יפיקו שלטונות המס שומה אחרת בה יפורטו הסיבות לאי קבלת השומה העצמית וכן סכום לתשלום מס שבח כפי שנקבע ע"י רשויות המס.

משרדנו מתמחה בביצוע שמאות מקרקעין לצרוך דיווח לרשויות המס וכן ייצוג המוכר בדיונים בפני רשויות המס.