עדכונים מקצועיים - פעילות לא חקלאית

 

פעילות לא חקלאית (פל"ח) בנחלה (החלטה מס' 1458, מיום 18/04/2016):

 

בהתאם להחלטת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") יותר לבעל זכויות בנחלה לבצע שימוש בתחום חלקת המגורים של הנחלה למטרות לא חקלאיות, לרבות מבני קיט כפרי (צימרים), על פי תכנית תקפה בהתאם לחוק התכנון הבניה.

השטח המבונה שיותר לתעסוקה לא חקלאית לא יעלה על 500 מ"ר.

השימוש לתעסוקה לא חקלאית (פל"ח) יכול להיות להיעשות במבנה קיים המצוי בתחום הנחלה על ידי הסבת השימוש בו או על ידי הקמת מבנה חדש לשימוש הפל"ח.

השימושים שיותרו במבנה הפל"ח בהתאם לתכנית בנין עיר תקפה כגון שימוש לאחסנה, משרדים, מלאכה ותעשיה זעירה.

 

אם חובת תשלום היטל השבחה לועדה המקומית לא חלה על בעל הזכויות בנחלה – ישולמו דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% משווי הקרקע המיועדת לתעסוקה לא חקלאית (פל"ח). במקרה שכזה, הרשות תשא בתשלום חלף היטל השבחה.

אם חובת תשלום היטל השבחה חלה על בעל הזכויות בנחלה - ישולמו דמי חכירה מהוונים בשיעור של 46% משווי הקרקע המיועדת לתעסוקה לא חקלאית (פל"ח). בעל הזכויות בנחלה ישא בהיטל השבחה.

 

קביעת שווי הקרקע תבוצע ע"י שמאי מקרקעין מטעם רשות מקרקעי ישראל.

המועד הקובע לאומדן השווי יהיה בהתאם למועד הבקשה לאישור הפל"ח.

יש לשים לב כי השימוש המבוקש משפיע על קביעת השווי, כך שתשלום לשימוש פל"ח למשרדים עשוי להיות גבוה מבקשה לשימוש פל"ח לאחסנה.  

חוכר שקיבל שומה מטעם רשות מקרקעי ישראל רשאי להגיש שומת השגה מטעמו, בתוך 60 ימים מן היום ששומת הרשות הומצאה לידו.

משרדנו מעניק שירותי שמאות בתחום החל מבחינת שומת הרשות וערכי השווי שנקבעו בה ועד להגשת שומת השגה מפורטת ומקיפה וכן ייצוג בעל הנחלה בדיונים בפני השמאי המחוזי וועדת ההשגות.