פיצול מגרש מנחלה

 

 

 

ב- 14/2/99 הוציאה רשות מקרקעי ישראל את הוראת אגף 62. בהוראה נקבעו הכללים לפיצול נחלה.

 

הוראות אלו מהוות מהפכה ושנוי מהתפישה שהיתה מקובלת במשך שנים רבות של שלמות הנחלה והעיקרון של אי פיצול הנחלה.

 

להוראת האגף קדמה הצעת הממשלה שפורסמה באינטרנט ועסקה באפשרות של פיצול הנחלה למספר יחידות דיור.

 

עפ"י ההצעה להחלטת ממשלה בעניין "מדיניות החכרת קרקע חקלאית" שפורסמה באתר האינטרנט של מינהל מקרקעי ישראל ביום 25/3/99 ניתן יהיה להעביר את זכויות החכירה בכל אחד ממבני המגורים הקיימים בנחלה (למעט ביחידת המגורים הצמודה לנחלה) בתשלום דמי הסכמה בשיעור 1/3 מערך הקרקע שיחשבו להיוון מלא של זכויות החכירה.

 

עקרון שלמות הנחלה

 

בעבר היה ניתן להפריד מגרש מגורים מהנחלה רק אם מתקיימות נסיבות מיוחדות וניתנה לכך הסכמת הועדה הבינמוסדית.

 

הוראת אגף 62 סוטה מהיעקרון המקובל של אי פיצול הנחלה וקובעת באופן עקרוני שתינתן אפשרות להפרדת מגרש מגורים מהנחלה ללא צורך באישור מיוחד מהועדה הבינמוסדית.

 

הכללים החדשים בפיצול נחלה

 

1. נחלה שהופרד ממנה מגרש מגורים תתבטל בה הזכות להקמת יחידת מגורים שניה (במקום זו שהופרדה).

 

2. נחלה שתתבצע בה הפרדת מגרש מגורים על פי המלצת מנכ"ל המינהלה להסדרים במגזר החקלאי, על פי פסק משקם למימוש זכויות הנחלה, תוך השארת המתיישב לגור בביתו, לא תחשב לצורך הוראה זו כנחלה שהופרד ממנה מגרש מגורים. דהיינו בשארית הנחלה (חלקה א') תשמרנה זכויות ליחידות מגורים כנהוג לגבי הנחלה במקור.

 

3. נדרשת הסכמת האגודה.

 

4. אם חוזה המשבצת הוא משולש, תידרש הסכמת הסוכנות היהודית.

 

5. אם קיימים שעבודים או עיקולים על הנחלה, תידרש הסכמת או ביטול בכתב של הגורםשלטובתו הם קיימים, כתנאי להמשך טיפול.

 

6. גודל המגרש להפרדה יהיה עד חצי דונם, אלא אם מיקום הבית בחלקה ואילוצים תיכוניים מחייבים הגדרת שטח גדולה יותר אך לא יותר מדונם אחד. יוקפד כי ליתרת שטח חלקה א' תהיה גישה שלא דרך המגרש שיופרד.

 

7.האגודה ו/או בעלי הנחלה יכינו על חשבונם תב"ע נקודתית לפי הגבולות כפי שיתואמו עם מנהל המחוז, לאישור התוכנית ליצירת מגרש המגורים הנפרד, על פי חוק התכנון והבנייה יגישו אותה לחתימת המחוז בטרם הגשתה לדיון בועדה לתכנון ולבניה.

 

אם קיימת תוכנית לצורכי רישום של המושב יתחייבו בכתב האגודה ו/או בעלי הנחלה ו/או מי שמומלץ לחכירת מגרש המגורים , להכין על חשבונם תכנית לצרכי רישום, של מגרש המגורים ושל שארית חלקה א' של הנחלה כיחידות רישום נפרדות ולרישומה בפנקסי לשכת מירשם המקרקעין.

 

תנאי התשלום

 

1. פיצול מגרש מגורים שצורף בעבר לנחלה:

תיערך עסקה להחכרת המגרש לפי מלוא קיבולת הבנייה בדמי חכירה מהווונים מלאים בהתאם להגדרת הישוב לצורך עדיפות לאומית, דהיינו 91% במרכז הארץ 51% באזור עדיפות לאומית ב' , 31% באזור עדיפות לאומית א' , 0% ביישובי קו עימות גזרת לבנון, לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 817 או לפי כל החלטה אחרת שתהיה במקומה , שתהיה תקפה בעת ביצוע החכרת המגרש.

 

2. הפרדת מגרש מבונה או מגרש שאינו מבונה:

תיערך עסקה להחכרת המגרש בדמי חכירה מהוונים על בסיס השומה הפרטנית למגרש המגורים שיהיו בשיעור המופחת הנהוג באותו ישוב על פי החלטת המועצה 737, או כל החלטה אחרת שתהיה תקפה בעת ביצוע העסקה להחכרת המגרש.

 

הקמת יחידת מגורים שלישית בנחלה שהופרד ממנה מגרש מגורים :

 

א. תינתן הסכמת המינהל להקמת יחידת מגורים שלישית בנחלה, במקרה של קיום שלשה דורות בנחלה, גם אם בוצעה הפרדת מגרש מגורים מהנחלה לפי הכללים הנהוגים המינהל על יסוד החלטת המועצה מספר 479 מיום 31.12.90 דהיינו:

 

1. הדור המבוגר היה רשום במינהל , או עודנו רשום, כבעל הזכויות של הנחלה.

 

2. זכויות החכירה של המגרש שהופרד מהנחלה רשומות על שם משפחת הבן/הבת ממשיכה (או על שם בעלי הנחלה המקוריים , אם העבירו את הנחלה על שם הבן הבת הממשיכה) והם מתגוררים במגרש.

 

3. הדור הצעיר מהווה משפחה.

 

4. היחידה השלישית תבנה בצמוד לבית המגורים הקיים בנחלה, שטח הבנייה עד 55 מ"ר ברוטו יהיה פטור מתשלום דמי חכירה מהווונים.