רשות מקרקעי ישראל

במסגרת הרפורמה במקרקעי ישראל מנהל מקרקעי ישראל נהפך לרשות ממשלתית חדשה – רשות מקרקעי ישראל. הרשות מנהלת את קרקעות המדינה, קרן קיימת לישראל (קק"ל) ורשות הפיתוח המהוות כ- 93% משטח מדינת ישראל.

 

תחומי הניהול השונים של מקרקעי ישראל מצריכים ביצוע של חוות דעת (שומות) שמאיות למטרות שונות.

 

תחומי העשיה שבהן דרושה שומה מגוונים ולהלן העיקריים שבהם:

 

1. מכירת זכויות בפטור ממכרז (לרבות תוספת בניה או תוספת שטח או שינוי יעוד וניצול או פיצול מגרש בגינן נדרש תשלום     דמי היתר מהוונים או דמי חכירה מהוונים לפי העניין). בעסקאות אלו מהווה השומה בסיס לקביעת התמורה הכספית       שתשולם למינהל מקרקעי ישראל.

  1. היוון דמי חכירה שנתיים של חוזה חכירה לא מהוון או לתקופת חכירה נוספת במסגרת יובל חכירה. מטרת השומה לקבוע את הערך העדכני של הזכויות החוזיות לצורך ביצוע חישוב היוון דמי החכירה השנתיים המשולמים ע"י החוכר.
  2. גביית דמי הסכמה בגין העברת זכויות: במגזר החקלאי, מטרת השומה היא לבחון את סבירות עסקת המכירה של הזכויות ולעיתים קביעת ערך בסיס למועד הרכישה ההיסטורי. במגזר העירוני, מטרת השומה היא קביעת הפרשי ערך קרקע בין ערך הקרקע ליום רכישת הזכויות, כשהוא משוערך ליום חישוב דמי ההסכמה, לבין ערך הקרקע למועד חישוב דמי ההסכמה הנוכחיים.
  3.  מכירת זכויות במקרקעין במכרז.
  4. פדיון זכויות או הַ שָ בַ ה . השומה במקרה זה תהווה בסיס לקביעת התמורה הכספית שתשולם לחוכר בגין פדיון זכויותיו.
  5. גביית דמי שימוש. מטרת השומה לקבוע את התמורה הכספית שעל המחזיק/חוכר לשלם עבור השימוש בקרקע לרבות תשלום עבור שימוש חורג.

     

למשרדנו נסיון עשיר וידע רב במגוון רחב של נושאים בתחום רשות מקרקעי ישראל.

 

משרדנו מלווה את לקוחותיו החל משלבי החשיבה ואומדני השווי ההתחלתיים טרם ביצוע העסקה מול רמ"י וכלה בבחינת דרישת התשלום שהוגשה על ידי רמ"י, הכנת חוות דעת שמאית נגדית וייצוג הלקוח בהליכי הערעור בשמאי הממשלתי ובועדת השגות.