הקניית בעלות במקרקעי רשות מקרקעי ישראל

(החלטת מועצה מס' 1370)

במסגרת הרפורמה מאפשרת הרשות לבעלי חוזה חכירה מהוון להמיר את זכויות החכירה לזכויות בעלות, כך שהחוכר יירשם כבעלים של הנכס.

 

הקניית הבעלות מצמצת, עד בכלל, את הקשר בין החוכר למינהל ולמעשה מבטלת את כל התשלומים למינהל שהיו נהוגים בעת ביצוע פעולות בנכס, כגון: תוספות בנייה, שינוי ייעוד, העברת זכויות וכיו"ב.

 

רכישת הבעלות בחלק מהנכסים מוקנה ללא תשלום ובחלק מהם בתשלום וזאת בהתאם למאפייני הנכס כמפורט בהחלטה מס' 1370.

 

בנכסים שגודלם אינו עולה על 1,000 מ"ר הקניית הבעלות תיערך בכפוף לתשלום לפי טבלאות ערכי קרקע אם כי החוכר זכאי לדרוש כי תיערך שומה פרטנית. יודגש כי רכישת הבעלות על ידי החוכר מאת המינהל הינה זכות ולא חובה.

 

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי שוטף לחוכרים המעוניינים בהקניית בעלות תוך בחינת שווי הנכס ואומדן התשלום להקניית הבעלות.