רשות מקרקעי ישראל

חוכר שקיבל שומה מטעם רשות מקרקעי ישראל רשאי להגיש שומת השגה מטעמו, בתוך 60 ימים מן היום ששומת הרשות הומצאה לידו.

 

ההשגה הראשונה תדון בפני השמאי המחוזי באגף שומת מקרקעין, משרד המשפטים. ההחלטה תהא מנומקת ותינתן בכתב כאשר השמאי המחוזי רשאי לקבוע הפחתה או תוספת לערכי השווי שנקבעו בשומת הרשות או להותירם ללא כל שינוי.

 

על ההחלטה בהשגה הראשונה רשאי החוכר להגיש השגה שניה שתדון בועדת השגות.

 

ככלל, השגה על שומת הרשות הינה על ערכי השווי ולא על עצם החיוב ובכלל זה על הזכויות הקנייניות של החוכר או פרשנות החלטת מועצת הרשות.

 

משרדנו מעניק שירותי שמאות בתחום החל מבחינת שומת הרשות וערכי השווי שנקבעו בה ועד להגשת שומת השגה מפורטת ומקיפה וכן ייצוג החוכר בדיונים בפני השמאי המחוזי וועדת ההשגות.